“Venezuela, Australia, then me”

Excavating Rita

australia

So… what do we know about Australia?